Kompaniyalar o’rtasida elektron hujjat almashinuvi

Biz ERI va boshqa vositalardan foydalanib yuridik ahamiyatga ega hujjat almashinuvini taqdim etamiz.

Ishni boshlash

Ko’p so’raladigan savollar

Ro’yhatdan o’tganingizdan so’ng, sizning elektron pochta manzilingizga yoki mobil telefon raqamingizga sms tarzda kelgan xabardagi xavola orqali o’tib o’zingizning akkauntingizni faollashtirishingiz kerak bo’ladi

Mamlakatimiz davlat siyosati elektron hujjat aylanishi, huquqlarini himoya qilish va uning a’zolari qonuniy manfaatlarini, elektron hujjat foydalanish bo’yicha standartlar, qoidalar va qoidalarga rivojlantirish keng foydalanishni ta’minlashga qaratilgan.

Bu potentsial juda samimiy elektron hujjat foydalari, albatta tayyorlash va hujjatlarni jo’natish, materiallar, pochta va kurerlik xarajatlarini tejash uchun muhim xarajatlarni kamaytirish va vaqt, elektron arxivga tezroq kirish, qulay hujjat qidiruv ichiga oladi, aslida birinchi navbatda hisoblanadi va boshqalar.

Bugungi kunda O’zbekistonda elektron hujjat almashinuvi uchun zarur bo’lgan me’yoriy-huquqiy baza yaratilgan. Xususan, ushbu sohani tartibga soluvchi qonun hujjatlari orasida:

 • «Elektron raqamli imzo to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni 11.12.2003 y. N 562-II;
 • O’zbekiston Respublikasining «Elektron hujjat aylanishi to’g’risida» 2004 yil 29 apreldagi 611-II-sonli Qonuni (bundan keyin «Qonun»);
 • O’zbekiston Respublikasining «Elektron tijorat to’g’risida» 29.04.2004 y. N 613-II;
 • Mavjud qonun hujjatlarining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari.

Shu bilan birga, qo’yilgan savollarga nisbatan ob’ektiv javob berish uchun quyidagi tushunchalarni belgilash zarur:

elektron raqamli imzo (keyingi o’rinlarda «ERI») – ushbu elektron hujjatning ma’lumotlarini maxsus kalitdan foydalanib maxsus konvertatsiya qilish natijasida olingan elektron hujjatdagi imzo va elektron hujjatdagi ma’lumotlarning buzilganligini aniqlash uchun ochiq kalitdan foydalanishga ruxsat berish va xususiy kalit egasini aniqlash (3-modda) «Elektron raqamli imzo to’g’risida» gi Qonun);

elektron hujjat topshiruvchi elektron hujjat tafsilotlarida ko’rsatilgan yuridik shaxs yoki shaxsdir va elektron hujjat oluvchiga elektron hujjat (qonunning 11-moddasi) yuboradi;elektron hujjat oluvchisi – yuridik shaxs yoki elektron hujjat topshiruvchi tomonidan elektron hujjat topshirilgan shaxs (Qonunning 12-moddasi);

axborot vositachisi – kontrakt asosida elektron hujjat aylanishi bilan bog’liq xizmatlarni ko’rsatuvchi yuridik shaxs yoki shaxs, shu jumladan, jo’natuvchining elektron hujjatlarini jo’natish, elektron hujjatlarni saqlash va h.k. (Qonunning 12, 14 va 16-moddalari);

elektron hujjat aylanishi ishtirokchilari – jo’natuvchi, oluvchi va axborot vositachisi (Qonunning 10-moddasi);

soliq to’lovchilar – soliqlar va boshqa majburiy to’lovlarni to’lash majburiyati yuklatilgan jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar va ularning aloíida bo’linmalari (O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 13-moddasi).

1. «Elektron hujjat aylanishi to’g’risida» gi Qonunning 4-moddasiga binoan elektron hujjat aylanishi – elektron hujjatlarni jo’natish va qabul qilish jarayonlarini axborot tizimi orqali amalga oshirish, shu bilan bitimlarni (shu jumladan kontraktlarni) bajarish, to’lovlarni amalga oshirish, rasmiy va norasmiy yozishmalar va boshqa axborotni uzatish.

«Elektron hujjat aylanishi to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining 5-moddasidan kelib chiqib, elektron hujjatdagi ma’lumotlar elektron raqamli imzodan tushirilgan va elektron hujjat rekvizitlari bilan tasdiqlangan elektron shaklda qayd etilishi kerak.

Qonun hujjatlarining 6-moddasida elektron hujjatning majburiy rekvizitlari qatoriga quyidagilar kiradi:

 • elektron raqamli imzo;
 • yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning nomi – yuboruvchi;
 • elektron xujjatni jo’natuvchining pochta va elektron manzili;
 • yaratilish sanasi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadigan bo’lsak, elektron hujjat aylanishi ishtirokchilari o’rtasida shartnomalar tuzish va elektron shaklda fakturalarni almashish mumkin. Shu bilan birga, ushbu hujjatlar EDS tomonidan tasdiqlanishi va elektron hujjatning majburiy tafsilotlarini o’z ichiga olishi, shuningdek, qonun hujjatlarining boshqa talablariga (shartnomalarga – O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 364-moddasiga asosan, shartnomaning muhim shartlarini, fakturada soliq kodeksining 222-moddasiga kodi).

«Elektron raqamli imzo to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq elektron raqamli imzo va qog’oz hujjat ustida qo`yilgan imzo o’rtasidagi ekvivalentligi belgilanadi. Shunday qilib, elektron imzo bilan imzolangan har qanday elektron hujjat qonun darajasida, hech qanday qo’shimcha shart-sharoitlarsiz qonuniy deb tan olinadi. Shu sababli, Faktura.uz orqali qonun doirasida imzolangan electron hujjatni olishingiz uchun, kontragent bilan hech qanday qo’shimcha bitimlar tuzishingiz lozim emas, balkim Faktura.uz da ro`yxatdan o`tishingiz va soliq idorasidan olgan elektron raqamli imzoingizning o`zi kifoya qiladi. Aagarda, biron bir kompaniya ish rejasida elektron hujjat aylanmasi jarayoni haqida batafsil ma’lumotga ega bo’lish kerak bo’lsa (masalan, majburiyatlari va taraflarning qadnday majburiyatlari bor, qanday shaklda hujjatlar o’tkaziladi, qanday holatda o`zgartirilgan hujjatlar tuzatish va hokazolar.) – alohida bitim tuzishga hech nima qarshilik qilmaydi.

Согласно статьям 94 Налогового кодекса РУ, должностные лица органа государственной налоговой службы, проводящие налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика документы, связанные с исчислением, уплатой налогов и других обязательных платежей, соответствующие целям проверки и относящиеся к проверяемому периоду.

В случае отказа налогоплательщика представить истребованные документы должностное лицо органа государственной налоговой службы, проводящее налоговую проверку, производит изъятие необходимых документов в порядке, предусмотренном законодательством (на основании мотивированного постановления должностного лица органа государственной налоговой службы, проводящего налоговую проверку).

Как указывается в части 6 статьи 95 НК РУз., документы изымаются в виде подлинника или копий, заверенных подписью и печатью налогоплательщика.

Статья 9 Закона «Об электронном документообороте» позволяет участникам электронного документооборота иметь копии электронных документов на бумажном носителе, которые заверяются и хранятся в порядке, установленном законодательством.

Сверх того, статья 16 вышеназванного Закона обязывает участников электронного документооборота не только обеспечить возможность доступа к электронным документам и предоставления их копий на бумажном носителе, но и хранить электронные документы сроком не меньше, чем срок, установленный для документа на бумажном носителе аналогичного назначения, если иное не предусмотрено законодательством.

Таким образом, должностные лица органа государственной налоговой службы, проводящие налоговую проверку, имеют право истребовать от участников электронного документооборота электронные документы или предоставление их копий на бумажном носителе.

Сборник правовых документов.

Faktura.uz фиксирует даты выставления и получения электронных счетов-фактур, обеспечивает безопасность передачи документов и гарантирует их юридическую значимость, а также является независимой третьей стороной при возникновении спорных ситуаций и обращениях в суд.

Да, конечно партнёры в праве обмениваться электронными документами через электронную почту, даже могут создать внутреннюю систему электронного документооборота, но это не решит проблем, связанных с аутентификацией контрагентов, проверкой ЭЦП и другие удобства нужно будет разрабатывать самостоятельно.

Faktura.uz обеспечивает юридическую значимость передаваемых документов в соответствии со всеми требованиями текущего законодательства Республики Узбекистан. Это возможно при одновременном соблюдении следующих принципов работы:

 • Все документы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП). В документ проставляется штамп времени, что подтверждает подписание документа в момент действия сертификата;
 • Для генерации ЭЦП используются сертифицированные средства криптографической защиты;
 • Сертификаты ключей подписи выдаются доверенными Удостоверяющими центрами, определенными Регламентом (смотрите Приложение №1 к Публичной оферте);
 • Все участники электронного документооборота присоединяются к Регламенту, который является соглашением о применении ЭЦП, определяющему условия исполнения документов, удостоверенных ЭЦП.

В этой связи, участники электронного документооборота заключившие договор и обменявшиеся счет-фактурами в электронном виде, пользуются всеми правами и несут обязательства предусмотренные актами законодательства и заключенными договорами. Кроме того, электронный договор и счет-фактуры могут быть использованы в качестве доказательства совершения сделок.